De stad in je binnenzak

Facebook Twitter
....
............

Privacyverklaring Freebee Map

Freebee Map respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Freebee Map verwerkt.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Freebee Map is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is gevestigd aan de Anna van Saksenstraat 42 1814 JH te Alkmaar. Freebee Map is telefonisch te bereiken op 0725118040 en per e-mail via m.paleari@freebeemap.nl. Freebee Map verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Freebee Map verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst met betrekking tot het plaatsen van advertenties;
  • innen van declaraties;
  • het toesturen van een exemplaar van een versie van de Freebee Map;
  • het beantwoorden van informatieverzoeken die via de website binnen komen;
  • het analyseren van websitebezoeken;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Freebee Map verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Freebee Map deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Freebee Map zoals een IT-leverancier, drukker, boekhouder.

Daarnaast kan Freebee Map persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Freebee Map uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Freebee Map hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Freebee Map gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier en/of opslag in de ‘cloud’, zal Freebee Map in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Freebee Map bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Freebee Map aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Freebee Map, per e-mail te bereiken op m.paleari@freebeemap.nl, per post te bereiken op Anna van Saksenstraat 42 1814 JH te Alkmaar en telefonisch te bereiken op 0725118040.

Aanpassing privacy statement

Freebee Map heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.freebeemap.nl/

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met m.paleari@freebeemap.nl.