De stad in je binnenzak

Facebook Twitter
....
............

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Freebee Map LTD registrated trade 207648390

 

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Freebee Map LTD en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Freebee Map LTD uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Aanbod en aanvaarding/opgaven en aanduidingen

2.1 Een aanbieding (of prijsopgave) van Freebee Map LTD bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra Freebee Map LTD een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Freebee Map LTD op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Freebee Map LTD daarvoor te betalen conform de dan bij Freebee Map LTD geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van Freebee Map LTD aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van Freebee Map LTD.

2.3 Alle opgaven door Freebee Map LTD zijn met zorg gedaan maar Freebee Map LTD kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van Freebee Map LTD of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

 

3. Prijzen

Alle prijzen van Freebee Map LTD zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Freebee Map LTD van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan Freebee Map LTD doorberekenen aan opdrachtgever. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de opdracht, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden onder verplichting het tot dan geleverde aan Freebee Map LTD te voldoen tegen de daarvoor overeengekomen prijzen en tarieven.

 

4. Betaling

4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen een (fatale) termijn van 14 dagen na factuurdatum aan Freebee Map LTD plaats te vinden.

4.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening tenzij dit hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is toegestaan.

4.3 Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Freebee Map LTD gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt bij gebreke waarvan Freebee Map LTD gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van Freebee Map LTD op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden en schadevergoeding.

4.4. Indien opdrachtgever niet geheel en/of niet tijdig betaalt, is Freebee Map LTD steeds gerechtigd haar verplichtingen per direct op te schorten en opdrachtgever uit te sluiten van verdere deelname aan lopende projecten en uitgaves.

4.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Freebee Map LTD alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door Freebee Map LTD, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

4.6 Als extra service wordt uw locatie op de kaart indicatief aangeduid met een verwijzing naar uw naam- en adresgegevens; aan een eventuele onjuiste verwijzing kunnen geen rechten worden ontleend

 

5. Leveringstermijn

5.1 De door Freebee Map LTD opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Freebee Map LTD geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Freebee Map LTD verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Freebee Map LTD zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn en kan, indien daartoe redelijke gronden bestaan, door Freebee Map LTD met (minimaal) acht weken worden verlengd.

5.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Freebee Map LTD. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door Freebee Map LTD, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

5.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

5.4 Freebee Map LTD heeft het recht de verschijningsdatum van de media-uiting waarin opdrachtgever participeert te verschuiven naar een eerstvolgende editie indien Freebee Map LTD op grond van een onvoldoende participatie van overige deelnemers naar haar redelijk standpunt niet tot een rendabele uitgave kan komen. Binnen drie weken nadat Freebee Map LTD een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan aan opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen over en weer enige vergoeding aan elkaar verschuldigd zijn.

 

6. Verspreiding

6.1 In geval verspreiding van hetgeen Freebee Map LTD ten behoeve van opdrachtgever heeft aangeleverd tot de opdracht behoort, zal Freebee Map LTD zich inspannen een zorgvuldige verspreiding plaats te laten vinden. De keuze in de wijze(n) en het eventuele tempo van verspreiding is aan het redelijke – professionele - oordeel van Freebee Map LTD en wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de daarvoor benodigde derden (verspreiders).

6.2 Respons van derden op het aldus verspreide wordt niet door Freebee Map LTD gegarandeerd en het gebrek daaraan kan nimmer grond opleveren voor opschorting of opheffing van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever. Een eventuele periodieke (termijn) betalingsplicht van opdrachtgever staat los van de wijze en voortgang van de verspreiding.                                

 

7. Overmacht

7.1 Indien Freebee Map LTD door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2 Onder overmacht van Freebee Map LTD wordt verstaan elke van de wil van Freebee Map LTD onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Freebee Map LTD kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door toeleveranciers en/of andere hulppersonen die door of namens Freebee Map LTD zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

8. Intellectuele eigendom

8.1 De intellectuele eigendomsrechten van de producten die Freebee Map LTD voor opdrachtgever heeft vervaardigd komen toe aan Freebee Map LTD tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt tevens voor Producten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever rusten. Freebee Map LTD verklaart dat, voor zover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Freebee Map LTD kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8.2 Indien Freebee Map LTD Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Freebee Map LTD afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever Freebee Map LTD te zake alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8.3 Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Freebee Map LTD, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 

9. Reclames

9.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na het beëindigen van de opdracht, schriftelijk aan Freebee Map LTD te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Freebee Map LTD niet is nagekomen.

9.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft Freebee Map LTD de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomen alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is Freebee Map LTD gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

9.3 Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden, is Freebee Map LTD nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Freebee Map LTD ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Freebee Map LTD geleverde zaken blijven eigendom van Freebee Map LTD tot aan de algehele voldoening door de opdrachtgever van de vorderingen van Freebee Map LTD uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

10.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Freebee Map LTD is het opdrachtgever niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.

 

11. Retentierecht

Freebee Map LTD is bevoegd al hetgeen direct of indirect betrekking heeft op de opdracht, waaronder begrepen hetgeen door of namens opdrachtgever aan Freebee Map LTD is aangeleverd alsmede hetgeen Freebee Map LTD in het kader van de opdracht heeft geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Freebee Map LTD zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

 

12. Risico van opslag informatie

Eventuele beschadiging of verlies van bij Freebee Map LTD of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij Freebee Map LTD aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is Freebee Map LTD toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Freebee Map LTD is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Freebee Map LTD voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren.

13.2 De aansprakelijkheid van Freebee Map LTD, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,--.

13.3 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Freebee Map LTD. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Freebee Map LTD, zal opdrachtgever Freebee Map LTD vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade.

 

14. Anti wervingsbeding

14.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers van Freebee Map LTD, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Freebee Map LTD, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

14.2 Onder werknemers worden in dit kader verstaan natuurlijke- en/of rechtspersonen die in het kader van de door Freebee Map LTD - dan wel aan haar gelieerde ondernemingen - uitgevoerde werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

 

 

15. Ontbinding

Freebee Map LTD is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming staakt.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

====================================================================